• فرمانداران و معاونين و بخشداران
 •  

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  عکس

  1

  احسان قنبري

             فرماندار

   

  2

   علي اکبر سلطاني راد

  مينو نيک بخت 

   معاون سياسي و اجتماعي

  معاون برنامه ريزي و امور عمراني

   

  3

  محمد رضا شفيعي

  بخشدار مرکزي بهار

   

  4

  حسن پاک رقم 

  بخشدار لالجين

   

  5

  مسعود خانلر

  بخشدار صالح آباد