• راهنماي تلفن مسئولين
 •  

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  تلفن مستقيم

  فاکس

  تلفنخانه

  1

  احسان قنبري

  فرماندار

  34504142

  34504141

  34502622-3

  2

   علي اکبر سلطاني راد

  مينو نيک بخت

   معاون سياسي و اجتماعي

  معاون برنامه ريزي و امور عمراني

   34504142

   34504141  34502622

  3

  محمد رضا شفيعي

  بخشدار مرکزي بهار

  34504266

  34509123

  34502622-3

  4

  مجيد ساغر چي

  بخشدار لالجين

  43524555

  34522559

  34522554

  5

  مسعود خانلر

  بخشدار صالح آباد

  34422844

  34422845

  34422244