• شهرداري هاي بهار
 •  

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  تلفن مستقيم

  فاکس

  تلفنخانه

  روابط عمومي

  1

   

  ياري

   شهردار بهار

  34502028

  34502024

  34502061-2

   34505577

  2

  مهندس  روشن

   شهردار صالح اباد

  34423155

  34423156

  34422355

  -

  3

  4

              مهندس محبي

   مهندس غلامي .

  شهردار لالجين

  شهردارمهاجران

  34522257

  4363022 

  34522257 34363022 

  34522061

   4363022

  -