• تلفن فرمانداران و بخشداران
 •  

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  تلفن مستقيم

  فاکس

  تلفنخانه

  1

  احسان قنبري

   فرماندار شهرستان

  34504142

  34504244

  34502622-3

   2

  علي اکبر سلطاني راد

   معاون فرمانداري 4224142  4224244  

  3

  محمد رضا شفيعي

  بخشدار مرکزي بهار

  34504266

  34509123

  34502622-3

  4

  مجيد ساغر چي

   بخشدار لالجين  

   34524555

  34522559

  34522554

  5

  مسعود خانلر

  بخشدار صالح آباد

  4422844

  4422845

  4422244