اخبار فرمانداري
1397/07/30
  • بخشدار مرکزي بهار: فقدان زيرساخت بيمه تامين آتيه و بازنشستگي در روستاهاي کشور باعث افزايش سالمنداني شده است که توان کار کردن و منبع درآمد پايداري براي گذران زندگي خود را ندارند

    ..
  • خشدار مرکزي بهار در جلسه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير با تاکيد بر همکاري بيشتر در خصوص شناسايي افراد فاقد بيمه و افرادي که قطع ارتباط بيمه اي دارند، گفت: بيمه يکي از اولويت هاي اصلي زندگي هر شخص است و کليه دهياران موظف هستند در نمازهاي جماعت، نشست ها و جلسات روستايي به صورت چهره به چهره نسبت به معرفي صندوق و شناسايي افراد فاقد بيمه اقدام کنند. محمدرضا شفيعي اضافه کرد: در حال حاضر در مجموع 2 هزار و 369 خانوار در سطح بخش مرکزي بهار تحت پوشش بيمه روستاييان و عشاير قرار دارند و از ابتداي سال نيز 104 خانوار تحت پوشش اين حمايت بيمه اي قرار گرفته اند. وي اعلام کرد: در بخش مرکزي بهار مستمري بگير بيمه روستاييان و عشاير 27 خانوار، بازنشسته 2 نفر و از کارافتاده 4 نفر است و در مجموع 33 خانوار در بخش مرکزي از محل بيمه روستاييان و عشاير حقوق دريافت مي کنند. وي تصريح کرد: علاوه بر جذب افراد براي تحت پوشش بيمه قرار گرفتن، حفظ و تثبيت آمار فعلي نيز بسيار مهم است و در راستاي استمرار واريز حق بيمه، مزاياي بيمه اي براي افراد بيان شود و قبل از سررسيد بيمه حتما اطلاع رساني صورت گيرد. وي ادامه داد: روستانشينان و ساکنان شهرهاي زير 20 هزار نفر شامل طرح هستند و کشاورزان ساکن در شهرهاي بالاي 20 هزار نفر نيز مشمول طرح مي باشند که از طريق نظام صنفي کشاورزي کشاورزي مي توان در خصوص استفاده از بيمه مذکور اطلاع رساني کرد تا جامعه هدف تحت چتر حمايتي قرار گيرند.