اخبار فرمانداري
1397/09/12
  • در شهرستان بهار 2600 نفر معلول از خدمات بهزيستي بهره مندند

    ..
  • در شهرستان بهار 2600 نفر معلول از خدمات بهزيستي بهره مندند.اين مطلب را رييس اداره بهزيستي شهرستان بهار در گفتگويي عنوان کرد و افزود:امسال در راستاي خود کفايي معلولين و ايجاد اشتغال بيش از 40 نفر تسهيلات 15 تا 20 ميليوني دريافت کرده اند و 10 پرونده نيز به بانکهاي عامل معرفي شده اند.نوروزي ادامه داد: شعار امسال توانمند سازي افراد داراي معلوليت و حصول اطمينان از فراگيري و برابري مي باشد.معلوليت يک پديده بشري است که زندگي انسان‌ها در طول تاريخ ازآن فارغ نبوده است. وي گفت:در واقع معلوليت همزاد زندگي بشر بوده است؛ معلوليت عارضه اي طبيعي و اجتماعي است که در جوامع مختلف به صورتهاي گوناگون ديده مي‌شود.وي تصريح کرد:براساس برآوردهاي انجام يافته گفته مي‌شود نزديک به ده درصد جمعيت جهان را، معلولين تشکيل مي‏دهند.از اين ميزان ارائه شده بيشترين رقم کشورهاي جهان سوم را معلولين تشکيل مي‌دهند.وي ادامه داد:جامعه ما نيز به مانند هرجامعه اي ديگر افراد و اشخاص داراي معلوليت خود را در خود داشته است.بنابراين، زماني‏که معلول به خوبي شناخته شود و توانايي و ضعفش به درستي در جامعه انعکاس يابد، حقوق و تکليف او نيز مشخص مي‏شود و حقوق و تکليف شخص معلول نيز در سايه ويژگي‏هاي نقش او تعريف ‏گردد.