اخبار فرمانداري
1397/12/28
  • فرماندار بهار گفت : سياست دولت هاي جمهوري اسلامي دردوران انقلاب بخصوص دولت تدبير واميد حمايت از سواد آموزي واين نهضت بوده است

    ..
  • گردهمايي آموزش دهندگان سواد آموزي شهرستان بهار در سالن کنفرانس مديريت آموزش و پرورش برگزار شد. در اين مراسم ابتدا فرماندار بهار گفت:يکي از شاخص هاي توسعه سواد است و در کلاسهاي سواد آموزي بدنبال کيفيت بخشي هستيم.احسان قنبري ادامه داد: سياست دولت هاي جمهوري اسلامي دردوران انقلاب بخصوص دولت تدبير واميد حمايت از سواد آموزي واين نهضت بوده است که درراستاي سياست ملي سازمان نهضت سواد آموزي قراردارد. وي افزود: هرچه سواد آموز دريک جامعه بيشتر باشد اقتصاد درآن جامعه دگرگون خواهد شد. وي بر برنامه محوري در کارها تاکيد کرد و گفت: در صورتي که بر اساس اهداف تعيين شده و چارچوب برنامه ها حرکت کنيم، نتيجه مطلوب حاصل خواهد شد و برايند مجموعه، مجموعه و کار، عدد، رقم، منطق و چارچوب است. در ادامه مدير آموزش و پرورش شهرستان بهار گفت: يکي از شاخص هاي توسعه سواد است و در کلاسهاي سواد آموزي بدنبال کيفيت بخشي هستيم. يوسف سعيدي ادامه داد: در سطح شهرستان بهار 97 درصد جمعيت شهرستان با سوادند و بايد براي 3 درصد باقيمانده که 1500 نفر مي باشد تلاش مضاعف نمود تا شاهد ريشه کني بيسوادي در شهرستان بهارباشيم. وي گفت: امسال بر اساس حجم ابلاغي استان سهميه شهرستان در دوره سواد آموزي 250 نفر مي باشد که تا کنون 257نفر جذب و تحت پوشش قرار گرفته اندو در دوره انتقال سهميه شهرستان 40نفر بوده که پوشش صد در صدي صورت گرفته و در دوره تحکيم 65نفر مي باشد که 85 نفرجذب شده است.در ادامه معاون سواد آموزي اداره کل آموزش و پرورش استان همدان گفت: سياست کلي در استان ريشه کني بيسوادي است که بايد همه دست به دست هم دهيم تا به اين مهم برسيم. معصومه خدابنده لو ادامه داد: بي سوادي معضلي فرهنگي و اجتماعي است که معلول عدم پوشش کودکان لازم التعليم است و تحت پوشش قرار دادن و باسوادي از شاخص هاي مهم توسعه انساني است.وي در خصوص اهميت سوادآموزي و لزوم ارتباط نزديک و تنگاتنگ با بخشداران، دهياران به منظور جذب سوادآموزان و برگزاري جلسه توجيهي در اين خصوص و همچنين لزوم انجام غربالگري آماري در سوادآموزي به منظور اتخاذ روشهاي مطلوب و تدابير لازم و نيز انجام تشويقات در طول فرايند سوادآموزي مطالبي بيان نمود. وي تصريح کرد: کيفيت بخشي در امر سواد آموزي ضروري است و بايد بر اساس برنامه در راستاي باسوادي جامعه هدف تلاش کنيم.