اخبار فرمانداري
1399/03/20
  • فرماندار بهار گفت: توسعه بخش کشاورزي بايد بر اساس شاخصه هاي سند چشم انداز باشد.

    ..
  •  

    کارگروه توسعه وسرمايه گذاري بخش کشاورزي شهرستان بهاردر محل فرمانداري تشکيل جلسه داد. در اين جلسه ابتدا فرماندار بهار گفت: توسعه بخش کشاورزي بايد بر اساس شاخصه هاي سند چشم انداز باشد.احسان قنبري در خصوص کمبود منابع آبي شهرستان نيز عنوان داشت: با  توجه به کمبود آب در شهرستان مي طلبد کشاورزان شهرستان به عنوان بيشترين مصرف کنندگان منابع آبي با به کارگيري روشهاي بهينه کشت، کشت محصولات کم آب بر و پرهيز از کشت دوم در حفظ منافع خود و شهرستان به دولتمردان کمک کنند. فرماندار بهار گفت: ساليانه بيش از 250هزار تن سيب زميني در سطح  شهرستان بهاربرداشت مي شود که ايجاد صنايع تبديلي از ضروريات شهرستان بهار است. وي ادامه داد: بخش خصوصي بايد در اين زمينه وارد شود تا بتوانيم از محصول توليدي استفاده لازم را نموده و از ضرر و زيان کشاورزان جلوگيري شود. وي گفت: منابع آبي شهرستان بهار محدو د است که کشاورزان بايد به دنبال کشت محصولات جايگزين باشند و شهرستان را از تک محصولي (سيب زميني) نجات دهند.وي گفت: بيش از 7درصد جمعيت استان در شهرستان بهار است در حالي که 15درصد محصولات کشاورزي استان در شهرستان بهار توليد مي شود که اين نشان از ظرفيت و پتانسيل بالاي شهرستان بهار دارد.